Cimkék

Helyszínelés Horatio módszerével1. Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben. 2. Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban. 3. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. 4. Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr. 5. Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké. 6. Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét. 7. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes. 8. Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak. 9. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve. 10. A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.  (Zsoltár 111)


Az életnek vannak alapkérdései. Olyan kérdések ezek, amelyeket előbb-utóbb minden ember feltesz magának az élet útján. Olyan kérdések, amelyeket vallástól, bőrszíntől, nemzetiségtől függetlenül minden korban feltettek. Olyan kérdések, amelyeknek válaszával soha nem elégedett meg az utókor, hanem mindig vissza-visszakérdezett. Egyik ilyen kérdés: „Létezik-e Isten? Előbb-utóbb mindenki felteszi ezt a kérdést, hiszen létezését a mi személyes életünkben senki más nem fedezheti fel helyettünk. Istent magadnak csak Te találhatod meg. Ezért én ma nem szeretnék nagy dolgokról beszélni. „Csak Istentről”.

Népszerű filmsorozat, sokan itthon is nézik: Miami helyszínelők. A film felépítése gy néz ki:
Bevezető: van egy tettes (a zene, az események, minden azt üzeni, hogy valami történni fog)
Kibontás: minden bizonyítékot összeszedni a megtalálására (Ezt végzi Horatio és a csapata, akik mindnnyian szakértők a helyszínelés izgalmas tudományában. Ráadásul olyan eszköztár áll a rendelkezésükre, hogy nekünk nézőknek tátva marad a szánk. )
Módszerük: kutakodás (körülmények, személyek, tárgyak vizsgálata) + tanulságok + végső következtetések

Azt mondtam, ma csak Istenről akarok beszélni, és ehhez a 111. zsoltárt használom. Mi, akik ma együtt vagyunk 20 perc erejéig helyszínelők leszünk. Képváltás, és máris belépünk a 111. zsoltár helyszínére. Amit bizonyítani akarok, a zsoltár bevezető mondatában így hangzik: Dicsérjétek az Urat!(111,1) Ami bátorít, arra biztat, hogy folytassam a biznyítékok gyűjtését a következő sor: Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne.(111, 2) Bízom benne, hogy mindannyian kedvünket leljük egy csodálatos Isten-kutatásban.

Horationak és csapatának a módszerét használom ehhez az Isten-kutatáshoz. Dicsérjétek az Urat!(111,1) – olvastam a zsoltár bevezető mondatában, most ez után kutakodva vizsgáljunk körülményeket, személyeket, tárgyakat, hogy majd az azokból nyert eredményekből tanulságokat fogalmazhassunk meg és a végső következtetést levonhassuk. Vágjunk bele!
  1. Milyen körülmények buzdít(hat)nak arra, hogy Istent dicsérjük?
A zsoltárból ehhez a vizsgálati részhez emelem ki: Munkája fenséges és ékes.(111,3) A körülmények vizsgálatában Isten munkája után kutakodunk. Az unitárius tanítás szerint Isten munkája a teremtés és a gondviselés.
  • Isten teremtő munkáján azt értjük, hogy az egész világ és mindnyájunk élete Isten alkotása.(Káté, 35) Ennek igazolására idézi a káté a Bibliából:Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian.(Ézs 64,7)
Egy rendkívül száraz nyár végén, nagy vízhiányban aktuális téma Isten gondviselése. Ilyen kritikus időpontban, válsághelyzetben a gondviselés helyett nagyon hamar Isten büntetése kerül középpontba. Innen pedig már csak egy lépés azt mondani, hogy Isten nem törődik velünk. A mi látószögünkből sokszor tűnhet úgy, hogy nagy a baj, hogy nincs tovább, hogy nem bírjuk, hogy vége van... Isten látószöge viszont egészen más. Ő nem úgy és nem onnan látja az életet, ahogyan és ahonnan mi látjuk és vége akkor van valaminek (akár az életnek), amikor Isten végtelen látószögéből is úgy látszik. Tömören ez így van benne a káténkban:
  • Isten gondviselő munkáján azt értjük, hogy ő minden teremtményére gondot visel, ő rendez mindent a legbölcsebb célok szerint, és vezet a tökéletesedés útján Isten országa felé.(Káté, 36)
Külön felhívom egy mondatrészre a figyelmeteket: rendez mindent a legbölcsebb célok szerint. Hitünk nem csak abban van segítségünkre, hogy felmérjük és megértsük Istennnek céljait, hanem abban is hogy felfedezzük: Isten rendezi a világunkat. Ő teremtette és gondját vislve rendezi a világot, benne a mi életünket is.

Isten teremtő és gondviselő munkájának vizsgálata arra buzdít(hat) minket, hogy csatlakozzunk a zsoltár bevezetőjéhez és dicsérjük az Urat.

  1. Milyen személyek életeseménye vezethet minket az Úr dicséretére?
A személyekről szóló életeseményekhez vezessenek a zsoltár gondolatai: „Emlékezetessé tette csodáit.” (111,4) + „Eledelt adott az istenfélőknek...” (111,5). Csodálatos történéseket kerestem ehhez a zsoltárrészhez. Olyanokat, amelyekben tetten érhető Isten gondviselése, és az, hogy az ő látószögéből mennyire másként látszanak a dolgok. Hallgassátok őket nyitott szívvel:
Pl1 Hágár története – Amikor az asszony lemondott saját és gyermeke életéről, amikor feladta mert úgy tűnt számára, hogy nincs tovább, Isten gondviselőként akkor lépett be az életébe: „És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást.” (1Móz 21,19)
Pl2 Az 5000 ember megvendégelése 5 kenyérből és 2 halból (Lk 9,12sk). Hasonló olvasható Elizeussal a 2Kir 4,42sk részében. Add oda a népnek, hogy egyenek, mert ezt mondja az Úr: Enni fognak és még marad is!Amikor esélytelennek, lezártnak, végesnek látják lehetőségeiket, Isten akkor lép be életükbe és mutat túl a földi korlátokon önmagára.
Pl3 Hétköznapi csodáink újraélése. Olyan történéseket elevenítsünk fel az életünből, amikor feladtuk, mert úgy tűnt, hogy nics tovább; amikor lemondtunk magunkról, az életről, céljainkról; amikor esélytelennek, végesnek, lezártnak láttuk dolgainkat és amikor egyszer csak valami történt, ami túlmutatott rajtunk, a mi földi gondolkodásunkon, és ami után csak rebegni tudtuk: Köszönöm Istenem!

Más személyek csodaszámba menő életeseményei és saját hétköznapi csodáink is arra budzítanak, hogy csatlakozzunk a zsoltár bevezetőjéhez és dicsérjük az Urat.

  1. Milyen tárgyak, eszközök vihetnek közelebb Isten dicséretéhez?
Mindegyre a Bibliából vettem a példákat. Legyen hát az egyik ilyen tárgy a Biblia, ami mindig kezünk ügyében van. Ugyanakkor használhatjuk az énekeskönyvet, imakönyveket, prédikációkat, személyes vallomásokat...

Folytatva a helyszínelést, az előbbi három kutatásnak összegezni kell a tanulságait.
a). Isten munkáját vizsgálva a tanulság, hogy ő igaz ésIgazsága örökre megmarad (111, 3) Egy másik versben a zsoltár így összegez: Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva.(111,7-8)
b). Az emlékezetese csodák vizsgálatának tanulsága a zsoltár szerint az, hogy Isten Kegyelmes és irgalmas(111,4)

A prédikáció zárásaként mi lehet az a végső következtetés, amit e Bibliai helyszínelés kapcsán levonhatunk? A vizsgálódás és a tanulságok utáni végső következtetést a zsoltár így összegzi: Szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek.(111,9-10) Félelemről, rettegésről szól ez a vers? Sokkal inkább arról, aminek hiányát az indiai bölcselet így mondja: Alszunk és nem róla álmodunk.

Dicsérjétek az Urat! - olvastam a zsoltár bevezetőjében. A Miami helyszínelők népszerű felügyelőjének Horationak hármas módszere a körülmények, személyek és tárgyak vizsgálata erre a dicséretre ébresztett a mai reggelen. Ez a dicséret több, mint Istenről álmodni. Ez arról szól: ébren vagyunk és Istent látjuk!

Dicsérjétek az Urat!

S. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése