Cimkék

A mulandóság tanítása. Halottak napján.


Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”                                                                                           (Zsid 13,14)
Kedves Emlékezők!
Cseh Tamásnak mindenkit foglalkoztató kérdésével fordulok hozzátok: 
Azt mondd meg nékem hol lesz majd lakóhelyünk?Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk?”                                         (Cseh Tamás: Budapest)

Nem akarom felszaggatni a sebeket, megidézni szeretteitek arcát, felháborítani a lelketek. Ma - halottaink napján -  sebeitek amúgy is felszaggatva, lelketek amúgy is háborog és szeretteitek arca amúgy is előttetek lebeg. 

Azért jöttem, hogy elmondjam: Egyszer majd mindenki továbbmegy, de addig is éljétek szeretettel az életet. Mint őszi falevél a fáról, úgy hull le az ember életet, de Egyvalaki végtelen szelíden minden lehullást kezében tart.

Az 1900-as évek közepén Egyiptom területén biblia könyvek pergamentekercseit találták, közöttük egy evangéliumot, amelyet az aláírás alapján Tamás evangéliumának neveztek el. Ez az evangélium Jézus tanításainak tömör változatait tartalmazza. A tanítások egyikében Jézus azt mondja tanítványainak: Váljatok általmenőkké! (Tamás 42. v.) Tanításának lényege ugyanaz, mint amiről a textus is beszél: Úgy élni az életet, hogy minden pillanatban tudatában lenni annak, hogy ittlétünk a földön átmenet és éppen ezért életünkben minden mulandó, ideiglenes, semmi sem maradandó. A zsoltáros idők is feljegyzik azt, hogy mennyire fontos, hogy az ember tudatában legyen mulandóságának: Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok!” (Zsolt 39,5) Mulandó az élet – legyetek általmenők – nincs itt maradandó mondják az ezeréves vallási tanítások. 

Előbbiek elfogadására egyetlen indokot, érvet, magyarázatot tudok: Aki a mulandóságot elfogadja, az másként méri a földön elérhető értékeket.
Aki a mulandóság mérlegén elhelyezi az életét, az a zsoltárossal együtt mondja Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem!” (Zsolt 39, 7-8)
Aki elfogadja, hogy az élet átmenet, az szereti az életet és szeretettel fogadja annak minden gyümölcsét.
Aki tudomásul veszi, hogy itt semmi sem maradandó, az eljövendő fényében határozza meg értékeit. Például a szeretetben.

A mulandóság tudomásulvétele, az átmenet elfogadása és az eljövendő fénye fontos tudással ajándékozza meg az embert:

Első tudás: Éljetek és szeressetek!
Márti dala egyik slágere az Anna and The Barbies zenekarnak. A dal a zenekar egyik rajongójának halála után született: 
Ugyanezt mondja a prédikátor könyvének évezredes bölcsessége is: 
Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt, mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amelyet fáradsággal végzel a nap alatt. (Préd 9,9)

Második tudás: Ne álltassátok magatokat és egymást halhatatlansággal!
A Sose halunk meg c. film betétdala Imi érzéseit énekli meg, amikor elveszíti a vállfaárus Gyuszi bácsit, aki a maga álomkergető, bohém módján az életre tanította:
Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg, / Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz, /Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. // Mivé legyek most nélküled? / Hová megyek így nélküled? /Te meg csak ülsz, fáradtnak tűnsz, / Tovatűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek?”

Ne álltassátok magatokat azzal, hogy nem haltok meg, vagy nem hallnak meg azok, akiket szerettek. Így elkerülhető legalább a csalódás, csalódottság érzése. A többit elviselni, feldolgozni, élni vele amúgy is nehéz. Évek kellenek.
Kezdeni kell valamit a hiánnyal...
Kezdeni kell valamit az elveszettséggel...
Kezdeni kell valamit az emékekkel....
Azért, hogy ezekkel valamit kezdeni tudjatok, van a mulandóság elfogadásának egy harmadik tanítása.

Harmadik tudás: Higgyetek abban, hogy az elmúlásban is jelen van Isten törődése
Ennek lényegét érzékelteti Reiner Maria Rilke: A lombok hullnak, hullnak... című verse:
A lombok hullnak, hullnak, mintha fönt / a messzi égnek kertje hervadozna; / nemet-legyintve hullnak mind halomba. // S a csillagok köréből elbolyongva / magányba hull a súlyos éji föld. // Mi mind lehullunk. Nézd emitt e kart. / S amott a másik: hullva hull le minden. // De Egyvalaki végtelen szelíden / minden lehullást a kezében tart.”

Ez itt a város vagyunk lakói / neve is van...” - énekli a prédikáció elején idézett dal folytatásában Cseh Tamás. A neve Hidegkút. A neve Szépmező. A neve Temető. Születésünktől e városok jövendő lakói vagyunk. Ezért érdemes és szükséges néha innen is ránézni az életre. Ennek a városnak, az eljövendőnek a tükrében milyen az életed? Érdemes innen is ránézni az életre: hogy még jobban szeress...  hogy elfogadd a veszteséget, a gyászt, a hiányt … hogy meglásd Istent. 

Barta Boglárka keresztelőjére

"Új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén.Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem"  (Ézs 62,2-4a)

1. Új nevet adok neked - olvastam a textusban és eszembe jutott egy vicc, arról, hogy a szőke nőt ellenőrzi a forgalmi rendőr. 
- Hölgyem! A nevét kérem!
- Rendben biztos úr, de akkor engem hogy fognak hívni. 

2.Keresztelési prédikációm lényege, hogy megértessem veletek azt, hogy Boglárkát a mai naptól hogyan fogják hívni, neve hogyan nyer új jelentést és hogyan teljesedik ki a keresztséggel? Továbbra is ezt a gyönyörű, ékes magyar nevet fogja viselni, amelynek jelentése is ékkő. Így fogja őt szólítani az édesanyja, az édesapja, a nagyszülei... Mától, a keresztség elnyerésétől nevének többletjelentése lesz. Megváltozik. 

3. Számtalan példát sorolhatnék a különböző névváltozásokra, de - a templom adottságánál maradva - egyetlen egyet emelek ki. A templom 1419-es falképének egyik kazettájában egy bibliai megtérési jelenet látható. Azt az eseménysorozatot tömöríti, amikor a keresztényüldöző Saulus egy hitélmény következtében megtér és Paulus lesz belőle.  Saulus nevében egyetlen betű változik: Az S változik P-re. E kis betűcsere mögött viszont hatalmas dolog történik: megváltozik az Istennel való kapcsolata. Boglárka életében is ez történik a keresztséggel. Megváltozik az Istennel való kapcsolata. Így a nevének többletjelentésével az élete is kiteljesedik. Ami a leggyönyörűbb ebben a történésben, hogy a bibliai textus szerint ezt Isten határozza meg. 

4. A kiteljesedésnek a következő lépései vannak:
A) Kiteljesedést nyer Boglárka Isten kezében, tenyerén való élete. Ennek gyakorlati megélésére tanulható példaként Dánielnek és három barátjának életéből szemelvényezek: Biblia táplálta lelki élet; rendszeres imaélet (Dan 6,11), lelki közösség azokkal, akik ugyanúgy hisznek, ugyanúgy bíznak, ugyanúgy élnek. 
B) Kiteljesedést nyer Boglárka Istennel való kapcsolata, ékes korona- volta. 
C) Boglárka kiteljesedő életének lényegét a textus utolsó része tételesen így rögzíti: Gyönyörűsége lesz Istennek.

E szertartás pillanatától Boglárka keresztséggel is megpecsételt neve ez: Ékes korona Isten tenyerén. Isten gyönyörűsége.

Záró gondolataimban az egyik keresztszülő kérdésére kívánok válaszolni: Mi a kötelezettsége a kereszteléskor? Megnyugtatóan mondom, hogy kötelezettség nem most van. Ennél sokkal fontosabb történik: Most kezdődik! Ez a kezdet felhívja a szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, gyülekezetnek a figyelmét arra, hogy Boglárkát a keresztséggel megpecsételt és kiteljesített neve szerint neveljék. 

A gyógyulás útja


Elhangzott az Erdélyi Múzeum- Egyesület orvos- és gyógyszertudományi szakosztálya 23. tudományos ülésszakának záró istentiszteletén Székelyderzsben, 2013. április 13-án. 
Szolgálatvégző: Demeter Sándor Lóránd

Text:
„Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: „Jézus, Mester könyörülj rajtunk!” Amikor meglátta őket így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” És amíg odaértek megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: „Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” És ezt mondta az Úr: Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.” (Lk 17, 11-19)

Mitől leszel életed fejedelme?


Text: „Az állhatatosságnak pedig tökéletes cselekedet legyen a gyümölcse, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.” (Jak 1,4)

Téma: Állhatatosság = a bátorság kitartani az erények (lelkünket irányító és általunk fejleszthető erők/képességek) mellett

Fő gondolat: A kitartásnak akkor van értelme, ha a cél az, hogy jobb emberek legyenek: tökéletesek, épek, fogyatkozás nélküliek.
Áldással, S.