Cimkék

Igen és nem

Az Erdélyi Unitárius Egyház megújulása nem csak a a lelkészek feladata. Az egyház külső és belső tekintélyének helyreállításához (és a lelkészek lelki megújulásához) igen fontos a gyülekezetek megújulása is. Mert amiként a lelkészi társadalomban súrlódások, összeütközések, bajok vannak; ugyanúgy bajok, súrlódások, összeütközések, posvány-tünetek vannak gyülekezeteinkben is. Lelkileg, szellemileg, fizikailag, fiziológiailag, hitéletileg...„Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5:37)

Kedves Testvéreim, Istennek tiszteletére egybegyűltek!

Az Erdélyi Unitárius Egyház lelkészeinek körében már jó ideje elindult egy folyamat, amelynek célja a lelkészség lelki megújítása valamint az egyház külső és belső tekintélyének helyreállítása . A lelkészek ilyen jellegű szándéka mellé gyülekezeteink igen sok jó akaratú világi tagja is csatlakozott. Szükséges is az összefogás, mert az Erdélyi Unitárius Egyház megújulás nem csak a a lelkészek feladata. Az egyház külső és belső tekintélyének helyreállításához (és a lelkészek lelki megújulásához) igen fontos a gyülekezetek megújulása is. Mert amiként a lelkészi társadalomban súrlódások, összeütközések, bajok vannak; ugyanúgy bajok, súrlódások, összeütközések, posvány-tünetek vannak gyülekezeteinkben is. Lelkileg, szellemileg, fizikailag, fiziológiailag, hitéletileg... Mindkét esetben a bajok egyik (fő) oka: az igen és a nem helyet cserél egymással, esetleg hol az egyik, hol a másik nem mondódik ki.

Igen és nem felcserélése, vagy elhallgatása válságos helyzeteket teremt, mert felborítja az erkölcsi rendet, kikerülhetővé teszi a törvényeket, személy- és esetválogatóvá a személyeket, lelki, szellemi, fizikai, fiziológiai, hitéleti posványtüneteket eredményez. Ezt a tapasztalatot sűríti Jézus egyetlen mondatba: „Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5:37)

A következőkben két bibliai, példaértékű történet bemutatása és értékelése szolgálja az iménti megállapítás igazolását, illetve a Jézus-mondás megértését.

1. Dina és Sikem története (1Mózes 34. rész)
"És meglátá őt Sekhem, a Khivveus Khámornak, az ország fejedelmének fia, és elragadá őt, és vele hála és erőszakot tesz vala rajta. És ragaszkodék az ő lelke Dínához a Jákób leányához, és megszereté a leányt és szívéhez szól vala a leánynak. Szóla pedig Sekhem Khámornak az ő atyjának, mondván: Vedd nékem feleségűl ezt a leányt." (1Móz 34:2-4)Jákób fiai csak akkor hajlandóak Dinát hozzáadni Sikemhez, amennyiben ő, a családja és a város összes férfia körülmetélkedik. Sikem, az apja és a város polgárai korábban felkínálták, hogy kérjenek "Akármily nagy jegyadományt és ajándékot"(1Móz 34:12), felkínálták, hogy "És szerezzetek velünk sógorságot (...) És lakjatok velünk; a föld előttetek van, lakjátok, s kereskedjetek rajta és bírjátok azt." (1Móz 34:9-10). Ebbe a nagy jegyadományba és ajándékba is beleegyeznek. Amikor a harmadik napon seblázban fekszenek a város férfiai, Jákób fiai rájuk rontanak és mindenkit levágnak: férfit, asszonyt gyermeket.

Jákób fiainak beszédben kimondott igene, a cselekedetben huncut nemre változik. Apjuk Jákób is, csak a következményektől való félelem miatt helyteleníti fiai cselekedetét: "Én csak kevesedmagammal vagyok, és ha összefognak ellenem levágnak."(1Mózes 34:30)

2. Sisera megölése (Bírák 4. rész)
"Sisera pedig gyalog futott Jáhelnek, a Keneus Héber feleségének sátoráig, mert béke volt Jábin között, Hásor királya között, és a Keneus Héber háznépe között. És kiméne Jáhel Sisera elé, és monda néki: Jőjj be Uram, jőjj be hozzám, ne félj! És betére ő hozzá a sátorba, és betakará őt lasnakkal. Az pedig monda néki: Adj kérlek innom egy kis vizet, mert szomjúhozom. És megnyita ez egy tejes tömlőt, és ada néki inni, és betakará őt. És az annakfelette monda néki: Állj a sátor ajtajába, és ha valaki jőne és kérdezne, és ezt mondaná: Van-é itt valaki? mondjad: Nincsen! Ekkor Jáhel, a Héber felesége vevé a sátorszöget, és pőrölyt vőn kezébe, és beméne ő hozzá halkan, és beveré a szöget halántékába, úgy hogy beszegeződék a földbe. Amaz pedig nagy fáradtság miatt mélyen aludt vala, és így meghala." (Bírák 4: 17-21)

Dina és Sikem, illetve Sisera és Jáhel történetéből az igen és nem kimondásával, megváltoztatásval, elhallgatásával kapcsolatban három gyors következtetés vonható le:

1. A beszédben kimondott igen, a cselekvésben is igen.
2. Akkor is igen, ha adott helyzetben, adott személy számára épp kellemetlen.
3. Akkor is igen, amikor a másik hátat fordít nekem.
Ami túlmegy ezen, az gonosz mesterkedés.

Ez a mesterkedés az egész társadalomnak gondja.
Mert, mi a társadalom alapja és legkisebb sejtje? A család. A család, amely úgy tud kialakulni, hogy két ember akár házasságban, akár összeállásban együtt él. Utóbbi időben, az esetek túlnyomó többségében nem együtt-, egymásért-, egymással élnek, hanem párhuzamos életek alakulnak ki. És, ha már a legkisebb sejtek túlnyomó része válságban van, akkor nem csoda, ha az egész test helyzete válságos.

Az érthetőség és alkalmazhatóság kedvéért az előbbiekre feltétlenül szolgáltatnom kell helyi példát is. Többet is lehetne, de csupán kettőre korlátozom a példákat. Mindkettőben benne vannak azok a motivációk és tanulságok, amelyeket a Héber Bibliából vett két példatörténetben megtalálunk; illetve azok az igen és nem változások, amelyek egyházon belüli megújításában lelkészek és világiak összefogtak.

1. Patkolt lovak a csordában
A legtöbb településen a lovakat egyáltalán nem engedik a tehéncsordával legelni. Székelyderzsen van egy szabály, amely szerint a hátsó lábára patkolatlan ló kijárhat a legelőre. Ez mindenkire, minden nap és minden körülmények között kellene vonatkozzon. Akkor is, ha az, aki megszegi éppen bennfentes valahol a a falu vezetésében... Akkor is, ha éppen a megszegő vagy annak felesége a leghangosabban tudja kifejezni indulatát... Akinek szeme van a látásra azt látja, hogy a beszédben kimondott igen a cselekvésben nemmé huncutult.

2. Keblitanácsi határozatok
Háromévente a gyülekezet bizonyos elgondolások alapján kiválaszt maga közül néhány férfit és asszonyt, akiket megbíz az egyházközség vezetésével. Ők a keblitanács. Presbitérium. Legyen szó javításról, faeladásról, adománygyűjtésről vagy bármiről, az elmúlt öt évben az egyházközségnek ez a vezető testülete nem tudott hozni egyetlen olyan határozatot, hogy azon rövid időn belül ne (kelljen) módosítson. Nem feltétlenül önhibájából, legtöbbször a falu szájának nyomására. Az igenekből származó kellemetlensége elkerülése végett.

Két bibliai és két helyi példát szolgáltattam annak szemléltetésére, hogy az
igen és nem felcserélése, vagy elhallgatása válságos helyzeteket teremt, mert felborítja az erkölcsi rendet, kikerülhetővé teszi a törvényeket, személy- és esetválogatóvá a személyeket, lelki, szellemi, fizikai, fiziológiai, hitéleti posványtüneteket eredményez. Ezért szükséges, hogy Jézus tanítása vezérelje érzéseinket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket: „Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5:37)

Néhány nappal ezelőtt az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének évi konferenciáján, a szövetség új elnöke, Székely Kinga Réka unitárius lelkésznő Dsida Jenő: Legyetek őszinték c. imádságos gondolataival kérte a megújulást, segítséget, összefogást:

Lássátok, fáradt vagyok már
s nem bírok szavaitok labirintján
tévelyegni. Szeretem a nyugodt,
nyílegyenes, biztos utakat.

Legyetek őszinték, ne zúdítsatok
rám cifraszép szavakat,
mert el tudom viselni a meztelen
igét és ti is el kell, hogy viseljétek.

Amikor beszélek, ne nézzetek
a hátam mögé: az nyugtalanít.
Állítástok legyen: igen, igen -
és tagadástok: nem, nem.

Mindnyájan biztosan meghalunk.
Esik a hó, itt pattog a tűz
és mindnyájan testvérek volnánk
és nyájas, jó apánk az Isten.

(1929)
Ámen.
S.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése